Rechts vermoedelijk de regent van Grobogan Raden Toemenggoeng Ario Soenarto, met naast hem Assistent-resident J.P.W. Houtman, Jeannette Marie Antoinette Houtman-van Aken in hun woning te Poerwodadi en (links) de echtgenote van de regent