Bankgebouw Javasche Bank Batavia
Bank Indonesia
Hoofdkantoor