Bankgebouw Javasche Bank Medan
Bank Indonesia
Agentschapsgebouw
Agentschapskantoor