Notulen der 9e Algemeene vergadering gehouden op 26 juni 1933 in de Technische Hoogeschool te Bandoeng