Notulen der 11de Algemeene Vergadering gehouden op 18 maart 1935 in de Technische Hoogeschool te Bandoeng