Notulen der 16de Algemeene Vergadering gehouden op 13 april 1940 in de Technische Hoogeschool te Bandoeng