Notulen der 17de Algemeene Vergadering gehouden op 26 april 1941 in de Technische Hoogeschool te Bandoeng