Notulen van de 7de Algemeene vergadering gehouden op 29 juni 1931 in de Technische Hoogeschool te Bandoeng