Notulen der 14de Algemeene Vergadering gehouden op 9 april 1938 in de Technische Hoogeschool te Bandoeng