Notulen der 12de Algemeene Vergadering gehouden op 127 april 1936 in de Technische Hoogeschool te Bandoeng