Notulen der 10e Algemeene vergadering gehouden op 9 april 1934 in de Technische Hoogeschool te Bandoeng