Notulen van de 8ste Algemeene Vergadering gehouden op 5 september 1932 in de Technische Hoogeschool te Bandoeng