Een bankje in het "v.Limburg Stirum Park" langs de weg van Tandjoengradja naar Palembang, augustus 1926,