Notulen der 13de Algemeene Vergadering gehouden op 27 april 1937 in de Technische Hoogeschool te Bandoeng