De sociëteit van de suikerfabriek Kadhipaten bij Madjalengka